Thursday, May 31, 2012

Our Prodigy leader KVS


Our Prodigy  leader  KVS 
Sunday, May 27, 2012

அன்பு ! வெற்றி !! புன்னகை !!! நம் KVS

                                          KVS 

                             KIND!  VICTORY!!  SMILE!!!
               அன்பு ! வெற்றி !! புன்னகை !!!


எதிர்ப்போரும் நாணிட   வியத்தகு செயலாக்கம் ,

கண்ணியம் சற்றும் குறையாத நயத்தகு நாகரிகம் ,

             -- இது தான் நம் KVS ---------

மென்மை உன் உள்ளத்தில் ; மேன்மை உன் எண்ணத்தில் 

புன்னகை உன் இதழில் ; உறுதி உன் செயலாக்கத்தில் ,

 கொள்கை க் கோட்பாட்டில் .......

        -- இது தான் நம் KVS ---------
 ******************************************
அறிவுத் திறத்தாலே , ஆணித்தரமான வாதம் ;
வீரப்பண்பாலே ,வெற்றியே நோக்கம் :
கனிவுப் பேச்சாலே கட்டுண்ட தம்பிகள் 
ஓய்வறியா உழைப்பாலே , நாடெல்லாம் தடம் பதிப்பு ;
முரணில்லாச் சங்கத்தை முழுமை யாய் வடிவமைத்தாய் :
முன் எப்போதுமில்லாத ஒற்றுமை கட்டிக்காத்தாய் ;
எழுதுகோலால் அறிவை ஊட்டும் அறப்பணி ,
எத்துனை பேரை ஆளாக்கியது என நீ அறிவாயோ ?


அன்பு அண்ணா !   நின் சங்கப்பணி தொடரட்டும் !!!
*********************************************************Saturday, May 26, 2012

அண்ணன் KVS அவர்களின் 

பிரியாவிடை !

இதயம் கனக்கிறது .


 கண்ணீர் சுரக்கிறது .

நிழலாய் தொடர்வோம் உன் வழியில் .

நிஜமாக்குவோம் உன் கனவை.

---- NS  திருப்பூர்  


SIX YEARS INNINGS ! SURE ! NOT OUT !

Good-bye with Contentment

All of you are well aware that I am due for superannuation from the departmental service on 31.5.2012 and this is almost my parting General Secretary’s Desk. Perhaps I had the great chance of serving you in the capacity of General Secretary of this mighty organisation since 2006. I am recalling my affectionate association with all of you during this period and undoubtedly I am having the paramount pleasure that I did something to this movement and also to my fellow-men to the best of my ability. Gandhiji once said “ Satisfaction lies in the efforts; full effort is full victory” and as such I have not left any stone unturned in my efforts and exploited all the situations with full efforts to resolve the issues at the maximum despite the fact that I could not leave  a clean slate to my successor. Of course! It is not possible to anyone. As Com Lenin rightly told that trade unions are schools for learning; A trade union is an incessant movement and problems will never end and will creep new issues at any time. I am leaving some benchmarks to my successor as well as some pending issues for his further follow up action.

P3, the best beneficiary on JCA calls

I recollect my presentations in the August AICs held in Pushkar & Jwalaji on the urgent need of taking special interest to mitigate the issues of Postal Group ‘C’ comrades and in particular to the shortage of staff and deadlocks in the promotions   which were delaying a decade together. I have sincerely and seriously acted and settled many of the genuine demands of our Group ‘C’ during these six years. Whenever the Postal JCA notified strike calls, the best beneficiary among all was the P3 and many small issues remaining unsettled over decades were dealt with solutions. I wish to recollect your reminiscences to the following major advancements we have seen in our area.

Not exhaustive! Only very few

(i)              The vacancies unfilled up in the LGO examinations (Residual vacancies) since 1999 were filled up. The total no. of such vacancies in PA cadre was approximately to the extent of 13000 which alone construed to the 15% of total sanctioned posts.
(ii)            Mass scale recruitment of PAs by summoning all DPS Headquarters to Directorate was carried out in 2009, 2010 in the range of 8000 & 14000 Postal Assistants. The shortage of staff prevailed to the level of 40% were sorted out. The current vacancies are also notified for selection. Thus the long pending issue of shortage of staff in PA cadre has been sorted out despite the fact that there is no recruitment outside the Postal in Govt. Departments till now.
(iii)          First time, all the examination process has been brought under OMR process with objective type questions. Resultantly all the Group ‘B’ Posts, earmarked for General line which were kept unfilled up over decades were filled up. All IP posts were filled up. Even there is surplus list in LGO exams this year in all circles which is due to this objective type pattern only. The number of chances for LGO candidates has been enhanced.
(iv)           For filling up of all vacant IPO posts, surplus system was introduced. After four years it was discontinued as it affected the interest of candidates of own circle.
(v)             P.A. Recruitment Rules have been revised. To avoid resignation of selected candidates, all the candidates possessing 60 % in Plus II are now entitled for selection like Bank & Railway recruitments.
(vi)           The confirmation examination and its adverse effect if not passed within six chances has been scrapped. Many officials who did not pass the exam in six chances and stagnated in the last pay drawn are now benefiting.
(vii)         Filling up of all vacant LSG, HSG II & HSG I posts on notional basis and grant of officiating pay. All HSG I posts now occupied by IP line officials are to be transferred to general line. Leave sanctioning powers to HSG I Postmasters. Filling up all vacant LSG APM Accounts posts as per the LSG Recruitment Rules 1976. Revision of LSG recruitment rules.
(viii)       Applicability of CCS (Pension) Rules 1972 in respect of those put on induction training prior to 1.1.2004. Refund of pension contribution to those recovered irregularly.
(ix)           Stepping up of pay on promotion by comparing direct recruits. Extended the time limit for revision of option.
(x)             Formation of Scrutiny committee for upgradation of ACR for grant of MACP promotions & various clarificatory orders on MACP (more than seven; and still three more pending).
(xi)           Clear Instructions on fixing responsibilities under contributory negligence and no charge sheet without mentioning the violation of rules, upgradation of CR, no punishment for not performing OTA, irregular imposition of FR17A for the strike, withholding of pension, gratuity in case of minor case proceedings etc.
(xii)         Revision of honorarium for calculation of RD Premature closure, Processing of PLI/RPLI claims, for engaging departmental exam, incentive for NREGIS work, Honorarium for Sixth CPC fixation and drawal of arrears, fixation of pension, Honorarium for fixation of TRCA, Revision of FSC, Honororium for invigilators, revision of split duty allowance, revision of SB Allowance, revision of FMC, enhancement of 25% allowances etc. The revised procedure in RPLI incentive at circle levels is the major achievement.
(xiii)       Instructions on writing CRs.
(xiv)       25% incentive to Postal staff out of commission earned under business packages.
(xv)         Stopped the move to close 9797 post offices and RMS offices.
(xvi)       Formation of Cadre restructuring committee and the progress.
(xvii)     Allowing physically handicapped officials to write IP examination.
(xviii)   Settlement of various anomalies in post attached quarters, drawal of additional HRA, delegation of powers for dequarterisation and suspension of quarters and enhancing the financial powers of the divisional heads in securing accommodation for the post offices.
(xix)       Stoppage of organizing meetings and melas on all the Sundays & holidays.
(xx)         Problems of systems administrators and grant of conveyance and road mileage allowance to them.

The above are some of the noteworthy accomplishments but there are very many; Several long pending issues were elucidated and settled. We can proudly say that in almost all the issues, we placed in the Departmental council, we have resolved the maximum in favour of our comrades. The issues brought to our notice by the circles; sometimes even by the individuals were promptly attended.

As the Leader, Staff Side

As the leader of the Staff Side, JCM (DC), I contributed my best for the settlement of issues relating to other cadres (other than our P3) also. I had the satisfaction in my presentation during all the talks we had with the Department either in the Departmental Council or the Conciliation meetings held on the strike charter of demands and extended a lot to my fellow comrades. This is the great opportunity I have been provided due to my selection as the leader of the JCM staff side.

Trade union workshops

It is the first time in the history of P&T union, a Trade Union workshop was conducted in Thiruvanthapuram from 13.02.2011 to 15.02.2011. It was having the overwhelming response; followed by other unions. The workshop recently conducted at Puri from 04.02.2012 to 05.02.2012 is the landmark triumph of the CHQ in cultivating the cadres and leaderships on Trade Union history, Staff rulings, Disciplinary rules etc.

The materials compiled by me and distributed at the workshops and also in the two workshops conducted by NFPE at Munnar and Allahabad are the everlasting reference guides to our comrades. I had the honest satisfaction of generating a cream of leadership at all levels through the workshops and the participation of youth is most awesome. Many Circles followed the CHQ in steering such workshops at circle levels.

Experiences with Sixth CPC

It is my honour and pride to say that it is the first time in the P 3 movement, the draft Memorandum prepared by me within twenty days of my assumption as General Secretary for Sixth CPC was placed and discussed threadbare in the CWC held in Karimnagar. The collective wisdom was experimented. The memorandum submitted by the CHQ is the masterpiece of our work. I had the great opportunity to assist other General Secretaries also in preparing their memorandums. The experience I gained in submission of the memorandum, tendering oral evidences before Sixth CPC is ever rememberable.

Cultivating the cadres

(i)        Out of my own experience that how the knowledge on rulings will help the trade unionists in handling the issues with the administration, the compilation in two volumes of rulings on Trade Union facilities,  CCS (RSA) Rules 1993 & ED (RA) Rules 1995 were published and released on 25.08.2007 in the Allahabad CWC.
(ii)      On the same day another book ‘Venture’, the Compilation of Selective important orders was launched. This is the first occasion of such activities by CHQ.
(iii)    Hand Book 2010 was first time launched and printed 15000 copies. This was followed in 2011 & 2012 with 16500 copies & 13500 copies respectively. This is an historic record.
(iv)     An updated Venture Edition II was related in the Federal council held in June 2010 and 3000 copies were printed.
(v)       For the benefits of GDS, one book titled as GDS Crusader was released in the last AIC held in Alandi on Jan 2011. 3000 copies were printed.
(vi)     Again for the benefits of GDS comrades, another book titled as ‘GDS Refresher’ was released in April 2012 to commemorate the formation of AIPEU GDS (NFPE). 3000 copies were printed.

I can proudly say that despite in the midst of the heavy brunt of the work in the CHQ, I endeavored and succeeded in releasing those books by foregoing several nights and burnt the midnight oil to educate the rank & file which I sensed a revolution of knowledge in the midst of our cadres after seeing their overwhelming response for those publications.

First Website

We can proudly say that we are the first among all C. G. Government employees unions/associations launched website for the union on 2007 January itself after our assumption in the CHQ and placed the memorandum which we submitted to Sixth CPC as the first post. So far we are having the viewers to the extent of 16 lakhs! So many items essential for the members are being exhibited including the address, Telephone No. & e-mail address of all divisional secretaries, Govt orders, manuals, publications, Bhartiya Post etc. Our branches are also motivated by CHQ in launching web sites for their own and at present our union is having seven Circle union websites and around 51 Divisional unions' websites. Thus we inspired all to exploit and fully utilize the benefits of the mechanization and I.T.

Bhartiya Post

We enriched and enhanced the superiority of Bhartiya Post among all the journals with the contents, quality and its presentation and also doubled its size as well as its subscribers. It comprises everything and as the Editor, I strained my best for its number one existence among all the union journals and also its prompt release. In order to penetrate its prominence in the Hindi speaking areas, minimum of four pages materials are being printed in Hindi with the caption of ‘Dak Jagirithi’.

Co-ordination

During this period, I had the best relationship with all sister unions as well as with other unions and in particular with Com Theyagarajan, Secretary General FNPO. I contributed a lot to the joint and effective functioning of all unions. The contribution I made for the revival & recognition of our Federation, thwarting the ill move of the Bhartiya union court case and thereafter the coordinated functioning with NFPE is the benchmark renowned for the effective joint functioning. I maintained a good relationship with the confederation leadership and contributed to its functioning also.

Bridged the gap between the equals

I can proudly say that my General Secretary Desks, Frequent interactions through mails, exhibiting all the developments then and there on the website and transparent functioning has bridged the gap between the leaders and cadres existed earlier. Even the ordinary member is seeking information directly from CHQ. The Motto which I adopted in my personal life and also practiced in public life that “ All are equal: I am one among the equals; Because I got the opportunity, I am General Secretary; that does not mean I am superior and more knowledgeable: There are many other intellectuals who did not get the chances; Otherwise they will shine better than me”.
The interaction, I introduced wherever I visited whether it is at circle level or divisional level has certainly enthusiase the comrades and more youngster are now embracing active participation in trade unions

More “I” s - Sorry Please

This is the first circular that I am using more “I” s because this is my last one and also  the recollection of records of my activities before my departure and also the study materials for the future leadership to consider and set some of my actions as bench mark for the effective functioning of the leadership.

Too many Court cases – not diluted my will

This is also on the records that I shall be the only General Secretary who had faced 49 court cases right from Municipal Court to Supreme Court that too from my own circle. My elections as General Secretary was challenged and many more. Despite all the mental torture purported by some vested interests, I never tired or slept in focusing the demands of our comrades. No one can point our any lethargy in my action in taking up the cases. No paper received by CHQ was filed without any reply that too sent in time during this period.

I can proudly say that the recognition cancelled to our union due to the Court case filed in the Madras High Court by the Bhartiya Federation was thwarted within 20 days and restored recognition which alone paved way for the recognition of Federations in the Department of Posts. My timely action and contribution to the court case for dismissing the case filed by the Bhartiya federation is the milestone for which Com A.Veeramani, AGS also contributed a lot.

Sincerely strained but no results

I tried my best in focusing all the issues. However there are some issues which I could not get positive results like counting of services to RTP. The cadre review proposal submitted by us has not been finalized so far. Orders in respect of the many assurances decided during talks on strike charters have not been issued. Of course! One cannot have a clean slate!

Acknowledgement

I never desired, thought or expected to become the General Secretary. Of course! It was quite accidental at Jwalaji. Com. Balu, Ex-Circle Secretary, Tamilnadu was the instrumental in my elevation at that time. I am recording my sincere thanks to him. The wave length existing between me and our President Com. M. Krishnan is almost the same and we had a very perfect understanding and without his cooperation and guidance, I can't place this much records. My special thanks to Com. Balwinder Singh, Financial Secretary who is always in CHQ without minding time and working very hard assisted me not only in all my decisions but also even taking care of my ailing health on all occasions. Similarly I am placing on records my thanks to Com. Somenath Mukherjee, Ex-Deputy General Secretary Com. Com. R. Sivannarayana, Deputy General Secretary for their unstinted cooperation and affection during this period. The love and affection shown by my Office bearers and Circle secretaries are laudable which I enjoyed throughout these six years. My abundant thanks to all of them. Com C.C.Pillai and Com K. Ragavendran Ex Secretary Generals contributed a lot for my effective functioning and we had a perfect understanding during those days. I record my sincere thanks to them. Com. K. M. Ramesh, my advocate in Chennai rendered all legal assistance and vacated the stay and dismissed the BPEF case and all other Tamilnadu court cases. My special thanks to him.

My staff, My press & My caretaker

My staff,  Com. Shiv Lal, Com Dhananjay and Naveen, despite my strict posture in office work, loved me very much and very affectionately. They learnt many things from me! Of Course,  Our CHQ is the only union adopting the principle of model employer treating its staff as equals. I have received enormous cooperation from the Press and in particular from Sri Pradeep, Owner of Deep Printers in publishing Ventures, Handbooks, GDS Crusader GDS Refresher and also the Bhartiya Post to my taste. I remember and salute him at this juncture. I will be failing my duty if I did not mention Com Jaiprakash, Secretary, Lodhi Road who is my caretaker in the Sarojini Nagar quarters. The love and affection of Delhi divisional secretaries and comrades are ever rememberable.

Tamilnadu Comrades, the inspiration

As you know, I am retiring from the department service on 31st May 2012, I am getting ready to leave. I recall my association with you with great pride and with greater happiness. I am taking leave with more happiness. A man born and brought up in a remote village of Tamilnadu and served this august movement with sincerity and devotion right from 1974 ie. 38 years of unstinted trade union services; experienced with joys and tribulations in the public service is  being relieved from the service while holding the highest echelon as General Secretary and Leader Staff Side in the midsts of love and affections of all my comrades throughout the nation which itself is the glory I am blessed. I am placing on records my special thanks to my Tamilnadu Comrades who were the object for my elevation and they were with me in the days of many tribulations and shared my burdens. My Narasimhulu who is associated with me during these 37 years shared all my sorrows during the days of tribulation and remained with me. My special thanks to my friend who is the example of the real friendship.

Loveable affection all along

I am especially grateful to you for your cooperation and good will all through my career as General Secretary of this union. The affectionate welcome and reception I enjoyed right from divisions to circles throughout these years are the sweetest memories I am taking along with me at this time.  I am indeed proud of our association and thank you and also to your office bearers and your members having made me to do service sincerely since six years.

Keep an inch space in your heart for constant repair

A man is a bundle of relations; a knot of roots whose flower and fruits are very dear and sweet. A man should always keep his relations in constant repairs. Friendship is like love is destroyed by long absence and increased by short intermissions. We have seen many great leaders who have been forgotten due to out of sight. My only request before all of you “ Kindly allot an inch space in your heart and keep me in constant repair which I feel the most pleased and privilege for the service I rendered to this august movement.    

I look forward to staying in touch with you always and my service is also always available.

GOOD BYE COMRADES AND RED SALUTE TO ALL OF YOU

Comradely Yours,

(K. V. Sridharan)
General Secretary

Monday, May 21, 2012

COM. NANI DA NO MORECOM. NANI DA NO MORE

VERY SAD NEWS

OUR GREAT VETERAN LEADER OF P&T TRADE UNION MOVEMENT COM. NANI BANERJEE, AGED 82 YEARS ,  EX. TREASURER AND EX. DY. GENERAL SECRETARY AIPEU GROUP ‘C’ CHQ  EXPIRED TODAY DATED 21ST MAY, 2012, MORNING AT KOLKATA AFTER PROLONG ILLNESS.

HE WAS VERY DEVOTED AND COMMITTED LEADER OF WORKING CLASS MOVEMENT FOR FIVE DECADES. THIS IS AN IRREPARABLE LOSS TO THE TRADE UNION MOVEMENT NFPE CONVEYS HEARTFELT CONDOLENCES AND DIPS ITS BANNER IN HIS HONOUR AND MEMORY. RED SALUTES TO COM. NANI DA.
                                    ================

Secretary Department of Posts, informed that discussion with Secretary Generals and General Secretaries NFPE/FNPO will be held at 11AM on 21.05.2012 at Dak Bhawan to take concrete decision on remaining items of the Charter of Demands. More orders issued after the announcement of Hunger Fast programme. Remaining items will be clinched in the 21st meeting. In view of the above , THE CENTRAL JCA UNANIMOUSLY DECIDED TO DEFER THE HUNGER FAST PROGRAMME IN FRONT OF DAK BHAWAN AND CPMG OFFICES
M. Krishnan, SG NFPE & D Theagarajan ,SG FNPO

FLASH NEWS
MEETING OF CADRE RESTRUCTURING COMMITTEE FOR GROUP ‘C’ EMPLOYEES.
D.G. Posts No. 1/04/2010-SR dated 17th May, 2012

            Next meeting of Cadre Restructuring Committee for Group ‘C’ employees will be held on 22.05.2012 at 1200 noon in Shri K R Murthy Room at Dak Bhawan, New Delhi. All members of the Committee are requested to make it convenient to attend the meeting.

Sd/-
(Subhash Chander)
Director (SR & Legal

               *************************************************************************


JCA DECIDES TO GO AHEAD WITH THE HUNGER FAST PROGRAMME ON 21.05.2012.  NO CHANGE IN PROGRAMME. ACTION TAKEN REPORT IS NOT SATISFACTORY.COM.M. KRISHNAN SECRETARY GENERAL, NFPE, SHRI T.N. RAHATE PRESIDENT FNPO AND OTHER GENERAL SECRETARIES WILL PARTICIPATE IN THE PROGRAMME.  M.KRISHNAN S/G NFPE AND D THEAGARAJAN S/G FNPO.
THE ACTION TAKEN REPORT IS PLACED BELOW:
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Posts
(SR Section)
Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi-110001.
No. 08/15/2011-SR                Dated the 15th May,2012
To
            Secretary General,
            National Federation of Postal Employees,
            Ist Floor, Post Office Building,
            North Avenue, New Delhi -1.
            Secretary General,
            Federation of National Postal Organizations,
            T-24, Atul Grove Road,
            New Delhi -1.
Subject:-  Undue delay in settlement of agreed items of the strike charter of demands discussed in the meetings dated 10.01.2012 and 12.01.2012 taken by Secretary(P) with Postal Joint Council of Action. 
Sir,
            I am directed to refer to the Department’s letter of even No. dated 02.05.2012 on the above mentioned subject.
2.       An action taken report ad seriatim on the issues referred to by the staff side, is as under:
1. Separate orders communicating the decision that no mail office will be closed for next three years and no dislocation of staff to places outside headquarters.
            Instructions issued vide letter no. 28-8/2011-D dated 14.05.2012, a copy of which is enclosed.
2. Orders communicating the decisions about no closure/merger of post offices if no simultaneous relocation is possible.
            Instructions issued vide letter No.40-6/2011-Plg(Pt) dated 21.2.12
3. Revision of wages of casual labourers & absorption.
            The said Para is confined to the revision of wages of casual labourers.
            The issue involves various policy decisions & as at present, draft memo for the Postal Services Board is at the approval stage.  Further action would be taken after outcome of the decision of the PSB on the issues of revision of wages and absorption.
4. Revised recruitment rules for group-D & postman as agreed and syllabus for group-D examination (25% from GDS) & Postmen/Mailguard.
            Files bearing Nos.37-33/2009-SPB-I and 44-14/2009-SPB-I concerned with the subject matter is already under submission to M/o Law for vetting the draft for amendment in RRs of Postman/MTS.  On receipt of the same from M/o Law, the RRs will be sent to Govt. Press for necessary Gazette Notification.
5. Revision of cash handling norms to GDS & ensuring no reduction of TRCA under any circumstances and enhancing the Bonus ceiling to 3500/- & revise the cash allowance to BPM at the rate of Rs. 50/- per trip instead of month.
            A Committee was constituted to look into the revision of cash handling norms & reduction of TRCA. The Committee has submitted its report, which is under consideration.
            Regarding enhancing the bonus ceiling to Rs. 3500, a proposal has been submitted to Ministry of Finance, Department of Expenditure for approval on 02.03.2012.
            So far as the issue of revision of cash allowance is concerned, the same is not part of the minutes. However, the issue will be examined.
6. Orders revising the instructions liberalizing the powers to the divisional heads instead of circle heads in case of tenure posting to C and B class offices.
Under issue.
7. Reiteration of earlier instructions on the grant of special pay to unqualified Accountants & Counting of Special Allowance for pay fixation without filing SLP against Bangalore High Court Judgement.
            CPMG Karnataka Circle has been asked to file SLP in the Apex Court on the advice of Ministry of Finance, Department of Expenditure.
8. Circulation of clarification given to Punjab Circle to the remaining circles also in respect of protection of pay of defunct PO & RMS Accountants.
            Integrated Finance Wing has sought some further inputs on the issue & action is being taken thereon.
9. Orders on forcible allotment of staff quarters to the town SOs SPMs as post attached quarters.
            Instructions issued vide letter no. 18-9/2010-Bldg. dated 10.5.2012.
10. Non supply of balance statement of NPS to the official as on 31.3.2011.
            The statement of transaction (SOTs) of the subscribers of Central Govt. for the period 1.4.10 to 30.6.11 have already been dispatched to the subscribers in the format approved by PFRDA by NSDL Mumbai vide letter dated 19.9.11.  All the Directors of Accounts (Postal) have been informed about the dispatch of SOT vide letter No.6-5/PA Book-I/NPS Procedure/2011-12/1960-89 dated 18.11.11
11. Enhancement of financial powers to LSG, HSG II & HSG I.
            This is under examination.
12. Enhancing the honorarium for invigilators engaged in departmental examinations.
            The issue of revision of rates of honorarium for Paper Setter, Evaluator etc. for Departmental Examinations has been examined and rates have been revised vide letter No.A.34020/17/2008-DE dated 26.4.2012.
13. Allowing the physically handicapped candidates for appearing IPO examinations.
            Under active consideration in consultation with the M/o Social Justice & Empowerment.
14. Orders on drawal of Cash handling allowance to Treasurers, Accountants irrespective of their position in MACP.

            A reference has been made to the DOPT in this regard.
15. Finalization of cadre review proposals before 31.03.2012.
            The matter is under active consideration and further discussion with the staff side may be held shortly.
16. Payment of incentive instead of honorarium for attending the PLI/RPLI work at divisional offices after decentralization.
            All officials deputed for PLI/RPLI work to RO/CO from Divisions have been asked to be repatriated vide letter No. 30-1/2010-LI dated 27.1.12
            Further, in case of incentive, case has already been processed and is in pipeline.
17. Orders for repatriation of officials deputed for PLI/RPLI work to CO/RO to their home divisions.
            Same as against sr. no. 16 above.
18. Allowing the Postmaster’s cadre officials to appear for IPO/PSS Group-B examination.
            The proposal has been examined and as observed, it does not fall in line with the existing instructions, as these are two different streams.
19. Orders permitting the Postmaster cadre officials to officiate in HSG-I vacancies.
            The matter has been examined.  Not found feasible, as per R/Rules.
20. DO letter from Member(P) to all circle heads to fill up all posts of Sorting Postmen, Mail Overseer, Cash Overseer & Head Postmen.
            Orders issued vide No.37-4/2012-SPB I dated 19.04.2012.
21. Allowing MTS to decline promotion to postmen cadre under seniority quota without losing MACP promotion.
            Will follow shortly.
22. Reiteration of instruction for rotational transfer for SBCO staff by notifying cluster of divisions
            Issued vide No.141-91/2012-SPBII dated 2.4.12.
23. Issue instructions to all for ensuring filling up of all sanctioned LR posts.
            Will follow shortly.
24. Prompt grant of child care leave – issue of instructions.
            Instructions reiterated vide letter No.51-3/2011-SPBII dated 10.5.12.
25. Clarifications to be issued on MACP as agreed upon on the following:
(i)         MACP will not be deferred on the ground of contemplated disciplinary/vigilance proceedings
(ii)       Instructions on review of ACRs/APARs by scrutiny committees
(iii)     Recovery orders by DA(P) in the matter of pay fixation on MACP in case of MTS.
(iv)     Cases relating to declining promotion prior to issue of MACP order (prior to 2009).
            The issue is presently under examination.
26. Issuing clear instructions to all CPMsG that in the city areas where RO/COs are situated decentralization of RPLI/PLI should not be done to city Postal Divisions, instead the work will be done by RO/CO staff as done before.
Permission to Circle/Regional office to accept, process and service the policies relating to their headquarter cities where they were located, issued vide letter no. 30-1/2010-LI dated 27.01.2012.
27. Issuing orders on the items finalized by the Postmen committee and also follow up action on certain items to be referred to work study unit.
            Report of the Committee has been received. The recommendations are under process.
28. Cadre-restructuring and settlement of Group-D and Sorter anomaly issues relating to Postal Accounts.
            Cadre-restructuring:  the proposal sent to Integrated Finance Wing for their concurrence is at present lying with Postal Estt. Branch.Group-D & Sorter anomaly: the information has been called for from all Circle Postal Accounts Offices. On receipt of the same the case will be examined further.

29. Follow up action on civil wing employees’ issues.
            The R/Rules are presently pending with M/o Law & Justice.  Will be notified immediately after it is cleared and further action will be taken.
30. Examination of CRC & EPP norms.
            Logistics Posts: Committee formed to work out the handling norms of Logistics Post has submitted its report. In view of observation of IFA(BD), DDG(Estt) has been addressed to provide extant provision for formulation of handling norms for new/existing service so that recommendations of committee can be further examined.  Reply is awaited from DDG(Estt).
            EPP: a Committee has been formed to work out the handling norms for EPP.  The Committee has carried out preliminary exercise in its first meeting.  Recommendations of the meeting are awaited.
3.       In view of the position explained above, you are requested to withdraw your notice of one day hunger fast for 21.05.2012 and cooperate with the Department in resolving the issues. 
                            Yours faithfully,
                            Sd/
                           (Subhash Chander)
                          Director (SR & Legal)